Posts Tagged ‘Shortwave Infrared Lamp’

หลอดควอทซ์อินฟาเรด-เคลือบทองกึ่งหนึ่ง (Goldback Quartz Infrared Lamp) สำหรับอบสีน้ำมัน อบสีฝุ่น อบเคลือบแก้ว กระบวนการให้ความร้อนต่างๆ 

– 230V (1,000 Watt, 2,500 Watt)
– ความยาวมาตรฐานที่จำหน่าย 75cm
– ยี่ห้อสินค้า Fannon (USA) & Senttech (China)

► ทำไมถึงต้องเลือกใช้ระบบไฟฟ้า ?
การเลือกใช้งานขึ้นกับลักษณะของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
– กระบวนการที่ต้องการความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิสูง เนื่องจากฮีตเตอร์ชนิด Short-Wave สามารถตอบสนองได้รวดเร็วภายในเสี้ยววินาที แตกต่างจากฮีตเตอร์อินฟาเรดเซรามิคส์ทั่วไปตามท้องตลาด
– กระบวนการมีสารไวไฟสะสมในระบบอาจจะก่อให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ อาธิเช่น การอบสีน้ำมัน
– กระบวนการที่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าของตนเอง เนื่องจากค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับแก๊ส หากโรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองระบบไฟฟ้าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสม 

► ข้อดีของหลอดควอทซ์เคลือบทอง ?
– ทองมีคุณสมบััติในการสะท้อนอย่างดีเยี่ยม สามารถปล่อยช่วงคลื่นอินฟาเรดถึงสูงถึงช่วง Short-Wave
– หลอดถูกเคลือบทองกึ่งหนึ่งที่ผิวของหลอด ช่วยเพิ่มอัตราการแผ่รังสีสู่ด้านหน้ามากขึ้นเท่าตัว 
– ให้พลังงานรังสีที่แน่นอน (Reliable radiation) เนื่องจากทองถูกเคลือบอยู่ที่ผิวหลอดไม่มีโอกาสที่จะหมองหรือสกปรก ต่างจากฮีตเตอร์ทั่วไปตามท้องตลาดใช้แผ่นสะท้อน หากแผ่นสะท้อนสกปรกจะทำให้รังสีลดลงสูงสุดถึง 70%

วีดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้า

.

.

.

.

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และผลงานของเราได้ที่ http://www.เตาอินฟาเรด.com

บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด
Tel 080 220 0005
Email : satit@ppss.co.th